برچسب

اختلاف

فریاد سهم خواهی یک داور در راهروی فدراسیون / مطالبه گری از سفره پرورش اندام / سفر من کو؟؟

آنطور که از ظاهر امر بر می آید حال داوری آنچنان خوب نیست و به سان آتش زیر خاکستری شده است که حتی لشگر خودی ها را هم به اعتراض و ناراحتی کشانده. اعتراضی از جنس صداي نامتعارف و خلاف شأن داوری از جنس سهم خواهی آنهم در راهروی فدراسیون...