سیاست فدراسیون در قبال اظهار نظرهای افراد منتسب به آن!

تمامی اظهار نظرهایی که توسط روسای کمیته های فدراسیون در برخی از رسانه ها و در فضای مجازی انجام می شود، صرفاً نظرات شخصی آنهاست.

خبرفیت- تمامی اظهار نظرهایی که توسط افراد منتسب به فدراسیون در برخی از رسانه ها و در فضای مجازی انجام م یوشد هیچ ارتباطی به فدراسیون نداشته و صرفاً نظر شخصی افراد است.

فدراسیون اعلام کرد: فدراسیون، سایت و سخنگو دارد و تمامی سیاست ها و مسائل مربوط به کار فدراسیون توسط آنها اعلام خواهد شد که تا به امروز هم چنین اتفاقی افتاده است.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.