برچسب

سالگرد

غم بیتو چهار ساله شد

خبرفیت-این زمان لعنتی به سرعت درحال سپری شدن است و انگار نه انگار که باید باور کنیم چهار سال است بیت الله عباسپور را نداریم. مردی که جاده صاف کن پرورش اندام ایران بود و درد نبودنش بعد از چهار سال هنوز روی سینه های طرفدارانش مانده است. بیتو…