برچسب

ری

بیوگرافی شان ری

او جوان ترین فرزند از هشت فرزند خانواده بود. در سال ۱۹۸۶، شاون در مصاحبه ای با خبرنگار فلکس گفت: ”سرنوشت من این است که مسترالمپیا شوم و هیچ چیز در دنیا نمی تواند آن را تغییر دهد.“ این پیش گوئی هرگز تحقق نیافت، ولی او تبدیل به…