برچسب

جدید

اخلاقی عضو جدید هیئت رئیسه فدراسیون

خبرفیت-حسین اخلاقی رئیس هیئت پرورش اندام استان هرمزگان به عنوان عضو جدید هیئت رئیسه فدراسیون پرورش اندام منصوب شد. دکتر اخلاقی امروز در اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون نیز حضور پیدا کرد.