برچسب

کمیته‌پیشکسوتان

واکنش رییس کمیته پیشکسوتان استان تهران / لطفی: پیشکسوتانی که از سرپرست خواستند رییس شود ارتباطی به…

خبرفیت-سه روز پیش بود که رسانه خبرفیت خبری مبنی بر درخواست جمعی از پیشکوستان از سرپرست فدراسیون برای ثبت نام ریاست فدراسیون پرورش اندام منتشر کرد. این خبر با واکنش های متفاوتی روبرو شد. سعید لطفی رییس کمیته پیشکسوتان هیأت استان تهران در…