برچسب

مهراد‌کامران

دومی کامران پایان کار ایران در فیزیک آسیا

خبرفیت-رنگ مدال سيد مهراد كامران براي فيزيك ايران در رقابت هاي آسيايي هاربين چين نقره اي بود . سيد مهراد كامران در رقابت هاي فيزيك قهرماني آسيا در دسته قدي ١٨٢ سانتي متر در هاربين چين و در يك رقابت نزديك با ورزشكار كشور ميزبان چين به…