برچسب

محمد‌لهسایی

فیزیک با برنز لهسایی شروع کرد

خبرفیت-سيد محمد لهسايي در دسته ١٧٠ سانتي متر فيزيك با كسب مدال برنز اولين مدال آور ايران در رقابت هاي هاربين چين بود . رقابت هاي دسته قدي ١٧٠ سانتي متر فيزيك با كسب مدال برنز توسط سيد محمد لهسايي آغاز شد تا نويد بخش يك اتفاق خوب در رقابت…