برچسب

فیگورنمایشی

حسین عبدی متمرکز بر فیگور نمایشی

خبرفیت-کمتر کسی به لیست امتیازات مسابقات برون مرزی توجه میکند.  با نگاهی به این قبیل لیست ها متوجه خواهید شد که قهرمانان زیادی با آنکه در راند های رقابتی پیروز بودند ، در بخش فیگور نمایشی رقابت را به حریف واگذار کردند. بنابراین ، اگر هر…