برچسب

زندان

ناتان دی آشا به زندان نمی رود

خبرفیت- در هفته های گذشته خبر دست داشتن در فروش داروهای استرويیدی باعث شد که نتواند در مسترالمپیا شرکت کند. خبری که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و موجب شد دیگر ورزشکاران هم با چنین اتهامی مواجه شوند. تلخ تر از این غیبت ناتان دی آشا…