برچسب

تهرانی

تماس های فدراسیونی به خاطر تلنت کلاسیک!

خبرفیت-رقابت های تلنت کلاسیک اسلامشهر امروز درحالی برگزار شد که ازدحام جمعیت حسابی خوشحالی و ذوق جامعه پرورش اندام از استارت مسابقات را کور کرد. استیج کوچک، تعداد زیاد ورزشکاران که‌ متناسب با سالن نبود، ورود تماشاگران آنهم با دریافت هزینه و…