برچسب

تخلف

شیوع صدور احکام جعلی برای ورزشکاران!

خبرفیت-احکام صادر شده از سوی موسسات و شرکت های متفرقه و اشخاص در ارتباط با مربیگری آقایان و بانوان هیچ اعتبار خاصی نداشته و ندارد. این خبری بود که فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منتشر کرد و مدعی شد هر گونه کارت مربیگری که توسط موسسات و شرکت…