برچسب

برندون‌هندریکسن

جرمی بوندیا غایب مسترالمپیا ۲۰۱۹

خبرفیت-سال گذشته بود که برندون هندریکسن به چهار سال آقایی اش در فیزیک مسترالمپیا پایان داد. شوکی که باعث شد جرمی بوندیا مدتی را به استراحت بپردازد و سپس تمریناتش را شروع کند. امپراتور فیزیک دنیا که اصلیتی فلیپینی دارد ظاهرا تصمیم گرفته…